KKK

Miks deklaratsioon koostati?

Deklaratsioon koostati kantuna murest inimeste tervise ja heaolu, üha süvenevate ühiskondlike pingete ning vaba ühiskonna taandumise pärast Covid-19 vastase võitluse ajal. Deklaratsioon lähtub eesmärgist seista vabade kodanikena vaba ühiskonna ideaali ja selle aluseks olevate põhimõtete eest. Mingeid muid varjatud eesmärke deklaratsioon ei teeni.

Mida deklaratsiooniga taotletakse?

Kõige vahetumalt taotletakse deklaratsiooniga seda, et Eesti Vabariigis arvestataks ühiskondliku elu korraldamisel deklaratsioonis esile toodud põhimõtetega. Laiemas plaanis soovitakse deklaratsiooniga panustada argumenteeritud avalikku arutellu nende põhimõtete üle. Samuti on see mõeldud koondama inimesi, kes peavad oluliseks seista deklaratsiooni sisuks olevate põhimõtete eest Eesti ühiskonnas. Sellisena on deklaratsioon suunatud mitte ainult Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele, vaid kogu Eesti avalikkusele.

Kes on deklaratsiooni projekti korraldaja?

Vabade kodanike deklaratsiooni tekst on sündinud rohkem kui kuu aega väldanud paljude inimeste ühise töö tulemusel. Teksti valmimisse on andnud oma panuse ligikaudu 50 inimest, kelle seas on nii juriste, teadlasi, meditsiinitöötajaid, literaate, ülikooli õppejõude, ühiskonna- ja kultuuritegelasi kui ka mitmete muude eluvaldkondade esindajad. Projekti korraldajaks on Varro Vooglaid eraisikuna.

Kas deklaratsioon on seotud mõne erakonnaga?

Ei, deklaratsioon ei ole ei otseselt ega kaudselt seotud ühegi erakonna ega muu organisatsiooniga. Samuti ei ole see suunatud ühegi uue poliitilise liikumise moodustamisele. Tegu on kodanike algatusega kõige puhtamal kujul. Aga loomulikult on deklaratsioon liitumiseks avatud kõigi erakondade ja muude organisatsioonide liikmetele.

Millal deklaratsiooni projekt algatati?

Deklaratsiooni teksti koostamine algas 2021. aasta augusti alguses ja avalikkuse ette toodi see sama aasta 13. septembril.

Kes on oodatud deklaratsiooniga liituma?

Deklaratsiooniga on oodatud liituma kõik täisealised Eesti inimesed, sõltumata rahvusest, kodakondsusest või erakondlikust kuuluvusest, kes peavad selles väljendatud põhimõtteid õigeks ja tahavad, et Eesti Vabariigis arvestataks nendega riigivõimu teostamisel. Deklaratsiooniga liitumine toimub veebilehel vabadkodanikud.ee oleva liitumisvormi kaudu. Deklaratsiooniga liitumiseks ei ole vaja seda digitaalselt allkirjastada – liitumise kinnitamine toimub e-posti kaudu.

Kas deklaratsiooniga saab liituda anonüümselt?

Jah, see on võimalik, tehes deklaratsiooniga liitumise vormil sellekohase märke. Kõigi nende inimeste nimi ja e-posti aadress, kes on soovinud deklaratsiooniga liitudes anonüümseks jääda, on projekti korraldajale teada, aga neid andmeid ei avalikustata.

Kust saab deklaratsiooniga seonduva kohta jooksvat teavet?

Jooksvat teavet deklaratsiooniga seonduva kohta saab projekti Facebooki lehelt, mille leiab aadressilt facebook.com/deklaratsioon.

Kui palju inimesi on deklaratsiooniga liitunud?

Deklaratsiooniga liitunud inimeste arv on esile toodud veebilehe vabadkodanikud.ee avalehel ning see uueneb iga kord, kui inimesed deklaratsiooniga liituvad. Veebilehel kuvatud andmete uuenemine võib mõni kord võtta veidi aega, sest esitatud andmed tuleb eelnenvalt üle vaadata.

Kas kõik allkirjad on autentsed?

Kuigi deklaratsiooniga liitumisel tuleb kinnitada, et kõik esitatud andmed on tõesed ja et deklaratsiooniga liitutakse enda nimel, leidub kahjuks pahatahtlikke inimesi, kes ei pea tingimustest kinni ja esitavad sihilikult valeandmeid. Tegeleme jooksvalt niisuguste valeandmete kõrvaldamisega, aga teine kord võib see võtta veidi aega. Kui panete tähele valeandmete esitamist, siis palun andke sellest teada. Vajadus vältida valeandmete kuvamist on ka põhjus, miks uusi liitumisi ei kuvata enne, kui need on üle vaadatud.

Kuidas deklaratsiooniga liitunute kontaktandmeid töödeldakse?

Deklaratsiooniga liitumisel tuleb nõustuda kontaktandmete töötlemisega. Projekti korraldaja tagab isikuandmete töötlemise eesmärgipäraselt. Muu hulgas võidakse kontaktandmeid töödelda deklarastsiooniga liitunutele deklaratsiooniga seonduva olulise info edastamiseks. Deklaratsiooniga liitunute kontaktandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, v.a. seaduses ettenähtud juhtudel. Deklaratsiooniga liitunutel on alati õigus nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta.

Kas deklaratsiooni saab levitada ka trükitud kujul?

Jah, see on võimalik ja ka tänuväärne. Deklaratsiooni saab PDF-vormis ja A4 formaadis välja trükkida SIIT. Deklaratsiooni kirjaliku allkirjastamise võimalust ei ole ette nähtud.

Kuidas võib deklaratsiooni teksti kasutada?

Deklaratsiooni teksti võib vabalt refereerida ja tsiteerida, aga sellisel juhul palume deklaratsioonile viidata, lisades võimalusel ka lingi (vabadkodanikud.ee).

Kuidas saab deklaratsiooni projektile kaasa aidata?

Ennekõike saab deklaratsioonile kaasa aidata sellega liitudes. Mida suurem hulk inimesi deklaratsiooniga liitub, seda suuremat kaalu omab see Eesti ühiskonnas. Seetõttu on abi ka sellest, kui kutsuda oma sõpru, tuttavaid ja kolleege deklaratsiooniga liituma. Kaasa aitab ka see, kui liituda deklaratsiooni lehega Facebookis ja jagada deklaratsiooni kohta sotsiaalmeedias teavet.

Lisan enda allkirja

Name(Nõutud)
Address(Nõutud)
Soovin liituda anonüümselt
Tingimustega nõustumine(Nõutud)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Oma allkirja on andnud

17 919

vaba kodanikku